Kodukord

Kohtla-Järve Lasteaed Kirju-Mirju

Kodukord

 1. Üldsätted
  1. Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja sellest tulenevatest õigusaktidest, lasteaia põhimäärusest ning Tervisekaitsenõuetest koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale (sotsiaalministri 24.09.2010. määrus nr 61).
  2. Kodukord on avalikustatud lasteaia veebilehel ja on lasteaias paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.
  3. Lasteaia kodukorra koostab direktor ja esitab selle arvamuse andmiseks hoolekogule.
  4. Kodukord ei sätesta neid asjaolusid, mis on ära kirjeldatud muudes õigus- ja haldusaktides.
  5. Kodukord on lastele, vanematele, eestkostjatele ning lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.
 2. Üldinfo 
  1. Alusharidus omandatakse põhiliselt kodus ning selle eest vastutavad vanemad. Perekondlikku kasvatust toetavad ja täiendavad koolieelsed lasteasutused.
  2. Rühmad on avatud tööpäevadel kell 7.00-18.00. Lasteaed on riigipühadel suletud. 
  3. Vastavalt vajadusele on lasteaia direktoril õigus liita rühmi ja teha muudatusi töökorralduses (suvekuudel, koolivaheaegadel, pühadeeelsetel päevadel ja õpetajate haigestumisel).
  4. Lasteaia välisuksed on elektrilise lukustussüsteemiga, sisenemiseks tuleb vajutada rühma numbriga uksekella. 
  5. Pedagoogidel ja lapsevanematel on ühine eesmärk: arendada ja kasvatada iga last vastavalt tema individuaalsetele võimetele.
 3. Lapse lasteaeda toomine ja koju viimine, lapse puudumine.
  1. Lapsevanem toob lapse lasteaeda enne õppe- ja kasvatustegevuste algust (hiljemalt kell 9.00) ja viib sealt ära endale sobival ajal järgides lasteaia päevakava.
  2. Lapsevanemal on kohustus teavitada rühma õpetajat rühma e-posti aadressil või kontakttelefonil kui laps haigestub või mingil muul põhjusel ei tule lasteaeda.
  3. Lapsevanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt.
  4. Rühma töötajal on õigus laps vastu võtta ja üle anda ka vanemate poolt eelnevalt tutvustatud ja volitatud esindajatele.
  5. Rühma töötajal on keelatud last üle anda alaealisele või selleks volitamata isikule.
  6. Last ei anta üle alkoholi- või narkojoobe tunnustega inimesele. 
  7. Eriolukordades, kui lapsevanem ei jõua lapsele järgi õigeaegselt, on tal kohustus sellest teavitada rühma töötajat lasteaia või rühma kontakttelefonil.
  8. Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järgi tuldud, ootab rühma töötaja lapsevanemat 1 tund peale lasteaia sulgemist. Samal ajal proovib rühma töötaja telefoni teel kontakti saada lapse vanematega või volitatud esindajatega ning teavitab olukorrast direktorit. Kui ka siis pole lapsevanem lapsele järele tulnud, teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.
 4. Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine
  1. Lapsevanem informeerib lasteaia direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.
  2. Lasteaia töötajad kujundavad erivajadustega lastele koostöös lapsevanemaga ja kohaliku omavalitsusega laste arengut soodustava ja vajadustele vastava kavu- keskkonna.
  3. Lasteaeda ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.
  4. Rühma töötaja jälgib lapse tervise seisundit lasteasutusse vastuvõtul ja sealviibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel lasteaia direktorit. 
  5. Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt suhkruhaigele) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel lasteasutuse tervishoiutöötajaga või lasteasutuse pedagoogiga.
  6. Lapse nakkushaigusesse haigestumisest on kohustus lapsevanemal teavitada õpetajat esimesel võimalusel.
  7. Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteaia töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Lapsevanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.
  8. Nakkushaiguse kahtlusega laps tuleb lasteaia töötajal võimaluse korral eraldada teistest lastest, kuid teda ei tohi paigutada üksinda eraldi ruumi.
  9. Lapsel peavad kaasas olema isiklikud hügieenivahendid (kamm, taskurätt, vajadusel vahetuspesu). Lõunauinakuks sobivad pidžaama, öösärk või T-särk.
  10. Lapsel peavad olema libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõud, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu.
  11. Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust. Laste riided ja jalanõud on soovitav märgistada lapse nimega, et vältida nende kadumist ja vahetusse minemist.
  12. Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile ning riided on eakohased.
  13. Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.
  14. Lasteaia direktor või tervishoiutöötaja teatab telefoni teel või e-kirjaga Terviseametile ning avaldab vanematele teate lasteasutuses levivast nakkushaiguse puhangust või juhtumist, nimetamata seejuures haigestunud ja nakkuskahtlusega laste nimesid. 
  15. Nakkushaiguste esinemise perioodil rakendatakse lasteaias eri puhastuskorda ja kätepesemise nõudeid, järgides Terviseameti juhiseid.
  16. Soodsate ilmastikutingimuste korral käivad lapsed õues kaks korda päevas. Õpetaja viib võimalikult palju laste tegevusi läbi lasteaia õues.
  17. Kõik lasteaias viibivad lapsed osalevad õuetegevustes.
  18. Alates aiarühmadest on liikumistegevuseks vajalikud lühikesed püksid ja spordisärk.
 5. Turvalisuse tagamine
  1. Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.
  2. Lasteaias on mängu- ja võimlemisvahendeid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. Ronimisredeleid, spordi- ja mänguväljaku ning võimlemisvahendeid on kontrollitud tootja juhendite kohaselt.
  3. Lasteaia mööbel on paigutatud nii, et on välditud vigastuste tekkimine ja lastel on võimalikult palju ruumi mängimiseks.
  4. Laste väljapääs lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidesse on tõkestatud. Rühma töötajad vastutavad laste väljapääsu tõkestamise eest rühmaruumidest ja territooriumilt. 
  5. Õueala ja rühmaruumide korrasoleku ja ohutuse eest vastutavad rühma töötajad ning ohutuse tagamiseks tehtavate tööde eest majandusjuhataja. Ohtude ilmnemisel õuealal ja ruumides teavitatakse juhtkonda koheselt. 
  6. Lasteaia töökorraldusega on tagatud, et kogu rühma tööaja jooksul vastavad õpetaja või õpetajat abistava töötaja ja laste suhtarvud koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud piirnormidele.
  7. Laste puhke- või magamise ajal on laste juures üks rühma töötaja.
  8. Kui laste õuesoleku ajal on ühel rühmatöötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal. 
  9. Lasteaia territooriumil saab laps sõita tõuke- ja jalgrattaga või rulaga. Sõitmisel on kohustuslik kanda kiivrit. Talveperioodil võib lapsel lasteaias kaasas olla oma kelk. Lapse ratas ja kelk peavad olema märgistatud lapse nimega. 
  10. Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides ning lähtuvad koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud täiskasvanute ja laste suhtarvudest. 
  11. Turvalisuse tagamiseks on lasteaia hoone ustele paigaldatud fonolukud ja uksetelefonid.
  12. Lapsevanemad, lasteaia töötajad ja lapsed sulgevad enda järel väravad, et tagada laste turvalisus. Turvalisuse tagamiseks on jalgvärav suletud laste õuesoleku ajal kella 10.00 -12.00.
  13. Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteaeda teenindavale transpordivahenditele, kellel on vastav luba.
  14. Lasteaia mängualale ei sõida lapsevanemad ega töötajad jalgratastel vaid lükkavad ratast käekõrval.
  15. Lasteaeda ei tooda kaasa lapsele ohtlikke ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju.
  16. Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest.
  17. Laste ja töötajate vaimset turvalisust ohustavate olukordade (ebavõrdne kohtlemine, agressiivne või ebaviisakas käitumine jms) tekkimise korral pöördutakse lasteaia direktori või õppealajuhataja poole, kelle pädevuses on juhtumi lahendamine või selle juhtumi andmine hoolekogule, sotsiaalametnikule, lastekaitse spetsialistile või politseile.
  18. Hädaolukorra, häire, tulekahju või muu erakorralise olukorra puhul teavitatakse lapsevanemaid telefonitsi ja vajadusel lapsed ning töötajad evakueeritakse.
  19. Välis- ja sisekeskkonna turvalisuse tagamiseks viiakse lasteaias iga-aastaselt läbi riskide hindamist ning koostatakse tegevuskava keskkonna parendamiseks. Keskkonna ohutuse ja turvalisuse tegevuskava täitmise kohta teostab järelevalvet terviseamet, tuleohutuse valdkonnas päästeamet.
  20. Nõu ja abi saamiseks on lapsevanemal võimalus pöörduda lasteaia õpetajate, logopeedi, eripedagoogi, õe, direktori või õppealajuhataja poole.
 6. Koostöö ja üritused
  1. Õpetajad ja lapsevanemad teevad lapse arengu toetamiseks koostööd, mis põhineb vastastikusel usaldusel ning lugupidamisel.
  2. Lapsevanemal on võimalus külastada õppetegevusi teavitades oma soovist eelnevalt rühmaõpetajat.
  3. Hea ja usaldusväärne koostöö lastevanemate ja õpetajate vahel on aluseks laste kohanemisele ning turvatunde tagamisele lasteaias.
  4. Lapsevanem suhtub hoidvalt lasteaia varasse ja õpetab seda ka lapsele.
  5. Lasteaia töötajad, lapsevanemad ja lapsed suhtlevad omavahel üldtunnustatud hea käitumise norme silmas pidades. Võimalikud arusaamatused lahendatakse esmajoones läbirääkimiste teel konflikti osapoolte vahel, vajaduse korral direktori poole.
  6. Lapsevanemad on oodatud kaasa lööma rühma igapäevastes töödes ja tegemistes. Lasteaia elu saab lapsevanem mõjutada lasteaia hoolekogu kaudu.
  7. Lapsevanemad on oodatud lapse arenguvestlusele, mille aeg lepitakse enne õpetajatega kokku.
  8. Lapsevanemad osalevad aktiivselt lapse rühmakoosolekutel, mida korraldatakse vanemate informeerimiseks.
  9. Lapsele on oluline, et vanemad osaleksid lasteaia pidudel. Peo ajal peavad mobiiltelefonid olema välja lülitatud.
  10. Lasteaia igapäevaelust ja sündmustest tehakse lasteaias fotosid, mida kasutatakse lasteaia kroonikas ning lasteaeda puudutavates materjalides. Kui vanem ei soovi, et tema lapsest fotosid tehakse, teavitab ta sellest rühma töötajat kirjalikult.
  11. Lapsevanemad on alati oodatud osalema rahulolu-uuringutes. Samuti ootab lasteaed vanemate ettepanekuid ja abi, et muuta lasteaiaelu sisukamaks ning paremaks.
  12. Lapsevanem toob lapse lasteaeda (tulenevalt päevakavast) vähemalt kümme minutit enne söögiaja algust kui laps sööb hommikusööki või hiljemalt kümme minutit enne päevaplaanis kajastatud õppetegevuste algust. 
  13. Lapsevanem teeb koostööd pedagoogidega kasvatusküsimustes (kokkuleppimine ühistes kasvatuspõhimõtetes, –väärtustes, reeglites).
  14. Lapsevanem tasub toidukulu – ja osalustasu arve alusel hiljemalt jooksva kuu 20. kuupäevaks linnavalitsuse pangakontole.
  15. Lapsevanem teavitab lasteasutust (rühma õpetajaid, vajadusel direktorit) lapse erivajadustest ning tervisehäiretest (allergiad vm taoline).
  16. Lapsevanem teavitab lasteasutust, kui lapsel on diagnoositud nakkushaigus, millega võib kaasneda teiste laste haigestumine.
  17. Alates hetkest, kui lasteaia töötaja on lapse üle andnud lapsevanemale, vastutab lapse turvalisuse eest lasteaia territooriumil lapsevanem.
  18. Pidude ja ürituste ajal, mis toimuvad koos vanematega, vastutab lapse eest lapsevanem (va eeskava ajal) ning kannab hoolt, et lapse tegevus teisi peol viibijaid ei segaks.

Turvalisuse tagamiseks on lasteaial valminud hädaolukorra plaan, milles on kirjeldatud juhtkonna ja personali käitumine erinevate hädaolukordade korral. Lasteaias kehtivad järgmised dokumendid:

 • Kohtla-Järve lasteaed Kirju-Mirju hädaolukorra lahendamise plaan. Lasteaia kriisimeeskonna ülesanded.
 • Kohtla-Järve Lasteaed Kirju-Mirju hädaolukorra lahendamise plaan. Turvalisus õppekäikudel ja väljasõitudel.

Kodukord on arvamuse andmiseks esitatud lasteaia hoolekogule: protokoll nr. 4, 11.09.2019.a.