Lasteaeda vastuvõtmine ja lasteaiast väljaarvamine

Lapse lasteasutusse vastuvõtmine:

* Vanemale on lapse jaoks lasteasutuse valik vaba, kui soovitud lasteasutuses on vabu kohti.
* Arvestust laste lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kohta peab lasteasutuse juhataja.
* Lasteasutusse võetakse vastu Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil alaliselt elavaid koolieast nooremaid lapsi, kui lapse elukoht on Eesti Rahvastikuregistri andmetel Kohtla-Järve linn.
1) Esmajärjekorras võetakse vastu lapsed, kes elavad antud lasteasutuse
teeninduspiirkonnas.
2) Väljaspool järjekorda võetakse vastu linna haldusterritooriumil paikneva
lastekodu lapsed
3) Vabade kohtade olemasolul on lubatud vastu võtta ka teiste omavalitsuste
haldusterritooriumidel elavaid lapsi.
* Lapse esmakordsel vastuvõtul lasteasutusse esitab lapsevanem perearsti väljastatud vormikohase arstitõendi.

Lapse lasteasutusest väljaarvamine:
*Lapse lasteasutusest väljaarvamiseks esitab vanem lasteasutuse juhatajale vormi- kohase avalduse. *Avaldus esitatakse hiljemalt üks nädal enne lapse lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteasutusest lahkumise aeg.
*Lasteasutuse juhataja võib käskkirjaga lapse lasteasutusest välja arvata alljärgne- vatel juhtudel:
1) kui laps on saanud koolikohustuslikuks ja läheb kooli;
2)kui lasteasutuse hoolekogu poolt kehtestatud toidukulu tasu ja Kohtla-Järve
Linnavolikogu poolt kehtestatud kulude vanema poolt kaetavat osa ei ole tasutud
kahe kuu jooksul peale maksetähtaja möödumist;
3) kui laps on lasteasutusest puudunud rohkem kui 1 kuu ja lapsevanem ei ole
lasteasutusele puudumise põhjustest teatanud.