Hoolekogu

                                                   KOHTLA-JÄRVE LINNAVALITSUS

K O R R A L D U S

Kohtla-Järve 18. oktoober 2016 nr 1127

Koolieelsete lasteasutuste hoolekogude koosseisude kinnitamine

 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 lõike 2, Kohtla-Järve linna põhimääruse § 19 lõike 2 punkti 5 ja koolieelsete lasteasutuste direktorite taotluste alusel Kohtla-Järve Linnavalitsus

o t s u s t a b:

Kinnitada koolieelsete lasteasutuste hoolekogude koosseisud alljärgnevalt:

Kohtla-Järve Lasteaed Kirju-Mirju:

Ülle Lepassaar       – Kohtla-Järve linna esindaja, linnapeaabi

Järve, Kukruse ja Sompa linnaosas;

Anne Illopmägi        – lastevanemate esindaja;

Anna Väli                – lastevanemate esindaja;

Kristina Kabrina      – lastevanemate esindaja;

Madli Sarv              – lastevanemate esindaja;

Irena Tolmacheva   – lastevanemate esindaja;

Roman Venger       – lastevanemate esindaja;

Benita Lõhek         – lastevanemate esindaja;

Julia Gaudasheva   – lastevanemate esindaja;

Tiina Malman          – lastevanemate esindaja;

Liivi Rudnev          – õpetajate esindaja.

Tunnistada kehtetuks Kohtla-Järve Linnavalitsuse 13. oktoobri 2015. a korraldus nr 797 „Koolieelsete lasteasutuste hoolekogude koosseisude kinnitamine“.

Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

Käesolevat korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teadasaamise päevast arvates vaide esitamisega Kohtla-Järve Linnavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse esitamisega Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Ljudmila Jantšenko                                                                         Vadim Vilde

linnapea                                                                                             linnasekretär

 Hoolekogu põhimäärus

HOOLEKOGU KOOSOLEK:

Hoolekogu koosolek toimub 21. novembril algusega 17.15.

Päevakord:

  1. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja sekretäri valimine.
  2. Hoolekogu ülesannete tutvustamine.
  3. Hoolekogu tööplaani ja tegutsemiskava koostamine.
  4. Lastele lasteaia jõulupidude korraldamine.
  5. Jooksvad kõsimused.

HOOLEKOGU TEGUTSEMISE KORD (PDF fail)