Meie visioon ja missioon

VISIOON

Kirju-Mirju on lasteaed kuhu laps tahab tulla, kuhu lapsevanem tahab oma last tuua ja kus õpetaja tahab töötada.

MISSIOON

Lasteaed, kus laps tunneb end turvaliselt, kus õpitegevus on uuesuunaline ja toimub läbi mängu.

Missiooni täitmiseks:

  • kasutatakse meetodeid ja ülesandeid, mis soodustavad avastamist ja katsetamist;

  • selgitatakse välja lapse individuaalsed vajadused ning arvestatakse nendega õppe- kasvatustegevuses;

  • kujundatakse lastes hoolivust ning austust iseenda, täiskasvanute, teiste laste ja kõigi elava suhtes;

  • keelt õpetatakse järjepidevalt, mitmekesiselt, mänguliselt ja lapsele huvitavalt;

  • väärtustatakse tervislikku eluviisi ja toitumist ning aktiivset liikumist.

LASTEAIA VÄÄRTUSED

Lasteaia õppe- ja kasvatustegevust iseloomustavad järgmised väärtused:

  • kasvukeskkond pakub võimalusi mitmekesiseks mänguks ja laste tegutsemiseks väikestes gruppides;

  • õpi- ja kasvukeskkond lasteaias on turvaline ja tervislik ning ülemäärase stressita ( päeva planeerimine õpetaja poolt on paindlik, lastele võimaldatakse katkestamatut mängu);

  • lastest hoolitakse ning arvestatakse nende tunnete ja arvamustega;

  • lastes kujundatakse mõtlemise- ja probleemilahendamise oskust, loovust, algatusvõimet ja vastutustunnet.