Metoodikakeskus

Koolieelsete lasteasutuste eesti keele kui teise keele Metoodikakeskus

Metoodikakeskuse asukoht: Pärna 36 Kohtla-Järve Lasteaed Kirju-Mirju

Keskus on avatud : Esmaspäev, neljapäev kell 13.00 – 15.00

Keskuse koordinaator : Malle Trummar tel. 53076242 malle.trummar@mail.ee

                                    mallemk@online.ee

Arvestades Ida-Virumaa piirkondlikku eripära ja lastevanemate nõudlust keelekümblusrühmade arvu suurendamiseks, võib järeldada, et muukeelsetel lastevanematel on soovi õpetada oma lastele eesti keelt. See ongi tinginud vajaduse aidata kaasa järjepidevale ja süsteemsele eesti keele õppele koolieelses eas. Lapsele teise keele õpetamise muudab tulemuslikumaks kõigi lapsega tegelevate õpetajate koostöö. Seega on väga oluline, et õpetajatel oleks metoodikakeskus, kus:

  • korraldada arutelusid keeleõppe tänapäevastest põhimõtetest, keeleõppe korraldusest ja meetoditest,

  • anda teavet ja vahetada kogemusi kasutatavatest õppematerjalidest ja õpisisust, laste saavutustest ja õnnestumistest,

  • jagada oma töökogemusi, arutada töös esile kerkinud probleeme ja leida lahendusi.

  • korraldada töötubasid, lahtisi tegevusi, ümarlaudu,

  • korraldada õpetajatele vajaduspõhist koolitust,võimaldada enesetäiendamist,

  • pakkuda õpetajatele koostöö- ja nõustamisvõimalusi

Metoodikakeskuse tegevuses osalevad piirkonna (Ida-Virumaa) koolieelsete lasteasutuste õpetajad . Keskuse tegevustes võivad osaleda ka lasteasutuste õpetajad väljastpoolt teeninduspiirkonda.
Aeg-ajalt kaasatakse teatud tegevustesse ja aruteludesse koolieelsete lasteasutuste direktorid, õppealajuhatajad, logopeedid, eripedagoogid, kohaliku omavalitsuse ametnikud, koolide juhid ja õpetajad, koostööpartnerid. Eesti keele õppe alane tegevus ja õpetajate professionaalne areng koolieelses lasteasutuses on edukas juhul, kui on kaasatud võimalikult erinevad osapooled ja koostööpartnerid.

Metoodikakeskuse tegevuse sihtgrupp:

  • Eesti keeles tegevusi läbi viivad rühmaõpetajad sh. keelekümblusõpetajad, eesti keele kui teise keele õpetajad, muusika-ja liikumisõpetajad.

  • Metoodikakeskuse tegevuses osalevad piirkonna (Ida-Virumaa) koolieelsete lasteasutuste õpetajad

  • Keskuse tegevustes võivad osaleda ka õpetajad väljastpoolt piirkonda

 

.