Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid

2019/2020. õppeaasta üldeesmärgid

  1. lasteaia väärtuste sidumine J.Käisi pedagoogiliste ideede ja väärtustega:
  • lapsekesksus – ettevõtliku õppe integreerimine, laste otsustusvõime arendamine, tegutsemishimu ärgitamine, lapse aktiivne tegutsemine.
  • meeskonnatöö  –   tegutsemine ühtsete eesmärkide ja väärtuste nimel.
  • terviseedendamine ja keskkonna säästmine  – kodukoha loodusega tutvustamine, tervislik toitumine ja aktiivne liikumine.
  • eeskuju   – täiskasvanu eeskuju ja ka laste eeskuju teineteisele.
  1. turvalise, valikuvõimalusi pakkuva ja arendava keskkonna loomine, kus lapsel on võimalus aktiivselt tegutseda.
  2. erinevate aktiivõppemeetodite kasutamine lapsest lähtuvas õppe- ja kasvatustegevustes.
  3. inspireeriva õpikeskkonnaloomine ja kaasaegsete õppevahendite kasutamine – õpetaja kui laste arengu suunaja ja arengut toetava keskkonna looja, laps-aktiivne kavandaja, tegutseja, arutleja
  4. eesti keele õpetamine keelekümblusmetoodika alusel- keele omandamine läbi integreeritud tegevuste mänguliselt ja lapsele huvitavalt