Info/Dokumendid

Lapse toidukulu päevamaksumuseks sõimerühmas on 1.60.

Lapse toidukulu päevamaksumuseks lasteaiarühmas on 1.80.

Lapse osalustasu 32.70 kuu.

Kohtla-Järve Linnavolikogu 24. septembri 2014 määrus nr 41 § 2

https://www.riigiteataja.ee/akt/402102014014?leiaKehtiv

Alates 11. juunist 2022 hakkab kehtima uue sõnastusega Kohtla-Järve linna koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa ja toidukulu määr ning maksmise ja kasutamise kord.
§ 5 lg 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
(2) Kui perest käib lasteaias samaaegselt kaks või enam last, tasub lapsevanem osalustasu esimese lapse eest 100%, teise lapse eest 50% ulatuses ja kolmanda ning järgnevate laste eest osalustasu ei arvestata.
Muudatust (soodustust) hakatakse rakendama täiskuust, s.t. 1. juulist 2022. a.

Lapse lasteaeda toomiseks või ära võtmiseks on tarvis täita avaldus.

Avalduse blanketid saate alla laadida OpenDocument Text (odt) või siis Adobe Acrobat Reader (pdf) formaadis.

  • Lapse lasteaeda toomiseks on tarvis täita avaldus lapse vastuvõtmiseks:

Avaldus lasteaeda võtmiseks (PDF)

Avaldus lapse lasteaeda vastuvõtmiseks (docx)

  • Lapse lasteaiast lahkumiseks on tarvis täita avaldus lahkumise
    kohta:

Avaldus lasteaiast lahkumiseks (PDF)

Avaldus lasteaiast lahkumiseks (docx)

  • Suvepuhkusele jäämiseks, tuleb esitada avaldus:

Avaldus lapse suvepuhkusele jäämiseks (PDF)

Avaldus lapse suvepuhkusele jäämiseks (docx)

  • Toidukordadest vabastamise avaldus:

Toidukordadest vabastamise avaldus (PDF)

Toidukordadest vabastamise avaldus (docx)

Lasteaia 2020 – 2023 aasta arengukava

https://www.riigiteataja.ee/akt/414082020014

https://www.riigiteataja.ee/akt/414082020014

Kohtla-Järve linna koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa ja toidukulu määr ning maksmise ja kasutamise kord.
Volikogu määrus (PDF)

Kohtla-Järve linna määrus nr 12 – Kohtla-Järve lasteaia Kirju-Mirju põhimäärus.
Määrus nr. 12(PDF)

Kohtla-Järve linna määrus – Sotsiaaltoetuste määramise ning maksmise kord

Lapse toidukulu päevamaksumuse kinnitamine KK- 18L

Sotsiaalministri 15.01.2008.a. määrus nr.8 “Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis

2018.aasta lasteaedade rahuloluküsitluste tagasiside.