Info/Dokumendid

  • Lapse toidukulu päevamaksumuseks sõimerühmas on 1.80 €.
  • Lapse toidukulu päevamaksumuseks lasteaiarühmas on 2.00 €.
  • Lapse osalustasu 41€ kuu.

Kohtla-Järve Linnavolikogu 31.08.2023 määrus nr 45 § 2

https://www.riigiteataja.ee/akt/405092023010

Kui perest käib lasteaias samaaegselt kaks või enam last, tasub lapsevanem osalustasu esimese lapse eest 100%, teise lapse eest 50% ulatuses ja
kolmanda ning järgnevate laste eest osalustasu ei arvestata.

https://www.riigiteataja.ee/akt/408062022010?fbclid=IwAR1aUlfm2Cgk3QKCcef7IVLs7sNbR15FAkzktpj3R0g8hZx5i0R5edTR3WA

Eestikeelsele haridusele üleminek

Eesmärk eestikeelsele õppele üleminekul on pakkuda kõigile Eesti lastele, olenemata emakeelest, võimalust omandada kvaliteetne eestikeelne haridus. Kõigi Eesti koolide ja lasteaedade üleviimine eesti keelele on laste ja noorte endi huvides, kuna eestikeelne õppetöö aitab lastel ja noortel lõimuda Eesti kultuuri- ja väärtusruumi, nii et nad ei kaota oma identiteeti, kuid laiendavad oma valikuvõimalusi. Ühtne eestikeelne haridusruum annab kõigile lastele ja noortele paremad võimalused edasi õppimiseks ning meelepärase töö ja tegevuse leidmisel tulevikus. Eestikeelne haridus toetab Eesti riigiidentiteedi kujunemist, suurendab ühiskonna sidusust ning vähendab nii hariduslikku kui ka sotsiaalmajanduslikku segregatsiooni.

Lisainfo – https://www.hm.ee/uleminek


 

  • Lapse lasteaeda toomiseks on tarvis täita avaldus lapse vastuvõtmiseks:

Avaldus lasteaeda võtmiseks (PDF)

Avaldus lapse lasteaeda vastuvõtmiseks (docx)

Avalduse võib tuua lasteaeda või saata digiallkirjastatud emailile:

kirju-mirju@kjlv.ee

  • Lapse lasteaiast lahkumiseks on tarvis täita avaldus lahkumise kohta:

Avaldus lasteaiast lahkumiseks (PDF)

Avaldus lasteaiast lahkumiseks (docx)

  • Suvepuhkusele jäämiseks, tuleb esitada avaldus:

Avaldus lapse suvepuhkusele jäämiseks (PDF)

Avaldus lapse suvepuhkusele jäämiseks (docx)

  • Toidukordadest vabastamise avaldus:

Toidukordadest vabastamise avaldus (PDF)

Toidukordadest vabastamise avaldus (docx)

 

Kohtla-Järve linna koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

https://www.riigiteataja.ee/akt/428032018004

Kohtla-Järve linna koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa ja toidukulu määr ning maksmise ja kasutamise kord.
Volikogu määrus (PDF)

Kohtla-Järve linna määrus nr 12 – Kohtla-Järve lasteaia Kirju-Mirju põhimäärus.
Määrus nr. 12(PDF)

Kohtla-Järve linna määrus – Sotsiaaltoetuste määramise ning maksmise kord

Lapse toidukulu päevamaksumuse kinnitamine KK- 18L

Sotsiaalministri 15.01.2008.a. määrus nr.8 “Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis

2018.aasta lasteaedade rahuloluküsitluste tagasiside.


Kohtla-Järve Lasteaed Kirju-Mirju arengukava

Kohtla-Järve Lasteaed Kirju-Mirju Arengukava 2023-2026

Kohtla-Järve Lasteaed Kirju-Mirju Arengukava 2023-2026 LV maarus_nr_18

Lisa kommentaar