Hoolekogu põhimäärus

Kohtla-Järve lasteaia Kirju-Mirju hoolekogu põhimäärus

Hoolekogu ülesanne:

Hoolekogu on koolieelse lasteasutuse juures tegutsev juhtorgan, kelle ülesanne on jälgida koostöös lasteaia töötajate, kohaliku omavalitsuse ja lapsevanematega õppe- ja kasvatustegevuse vastavust laste arengule, huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteaia personaliga.

Hoolekogu tegutsemise alused, koosseis ja moodustamise kord:

1. Hoolekogu juhindub oma tegevuses käesolevast hoolekogu tegutsemise korrast, koolieelse lasteasutuse seadusest, teistest haridusalastest õigusaktidest, omavalitsuse ja volikogu õigusaktidest ja Kirju-Mirju lasteaia põhimäärusest.
2. Esindajad hoolekogusse valitakse rühmade lastevanemate koosolekutel õppeaasta alguses ja selle koosseisu kinnitab Kohtla-Järve Linnavalitsus. Hoolekogu tegutsemise korra kinnitab lasteaia juhataja.
3. Hoolekogu koosseisu kuuluvad Kohtla-Järve Linnavalitsuse esindaja, õpetajate ja iga rühma lastevanemate esindajad.
4. Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe.
5. Hoolekogu töösse võib kaasata arutatavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute andmiseks vastava ala spetsialiste.

Hoolekogu pädevus

Hoolekogu:
1. Arutab läbi lasteaia arengukava ja annab hinnangu lähtudes antud piirkonna elanike huvidest ning sotsiaalse ja kultuurilise arengu sihtidest.
2. Jälgib õppe- ja kasvatustegevuse tulemuslikkust ning aitab kaasa õppe- ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisel.
3. Annab juhatajale ja linnavalitsusele soovitusi eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks.
4. Võtab osa lasteaia arengukava koostamisest.
5. Jälgib eelarveliste ja muude rahaliste ning materiaalsete vahendite sihtotstarbelist kasutamist.
6. Osaleb oma esindaja kaudu juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös.
7. Osaleb oma esindaja kaudu õpetaja vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös.
8. Jälgib laste toitlustamist, tervisekaitse- ja tuleohutuse tingimuste täitmist.
9. Organiseerib ja osutab lasteaiale abi lasteaia hoonete ja ruumide hooldamisel.

Hoolekogu tegevuse planeerimine

Hoolekogu koostab igaks õppeaastaks tööplaani, milles on:
1. Tegevuse eesmärgid.
2. Tegevuse sisu.
3. Täitmise ajakava.

Koosolekute läbiviimine

1. Hoolekogu korralised koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt 1 kord kolme kuu jooksul. Hoolekogu korralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.
2. Hoolekogu erakorralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees vähemalt kolme hoolekogu liikme, lasteaia juhataja või linnavalitsuse ettepanekul.
3. Koosolekuid juhatab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.
4. Koosolekul arutamisele tulevate küsimuste ettevalmistamist ning asjakohaste materjalide eelnevat tutvustamist hoolekogu liikmetele korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.
5. Koosoleku toimumise aeg ja päevakord teatatakse hoolekogu liikmetele kirjalikult vähemalt üks nädal enne koosoleku toimumist.
6. Igal hoolekogu liikmel on õigus koosolekul avaldada oma arvamust, esineda arutatavates küsimustes selgitustega ning teha otsuse suhtes ettepanekuid.
7. Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul on esindatud vähemalt 2/3 hoolekogu liikmetest, s.h hoolekogu esimees või aseesimees.
8. Hoolekogu protokolle koos muude töösse puutuvate materjalidega säilitatakse lasteaias ühtsetel alustel muude dokumentidega.
9. Hoolekogu otsused võetakse vastu üldjuhul avalikul hääletamisel, hoolekogu otsusel võib olla hääletamine salajane. Hoolekogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl.

Aruandlus

Hoolekogu õppeaasta jooksul tehtud töö aruande esitab hoolekogu esimees üks kord õppeaastas lasteaia lastevanamate üldkogule.