Meie visioon, missioon ja põhiväärtused

Missioon

Lasteaias Kirju-Mirju tunnevad end kõik turvaliselt, õpitegevus on kodulooline, uuesuunaline ja toimub läbi mängu. Missiooni täitmiseks kasutatakse erinevaid metoodikaid ja meetodeid, mille eesmärgiks on metoodikate lõimimine, ühtne käsitlemine lasteaia igapäevastes tegevustes ja seotus lasteaia õppekavaga.

 Visioon

Lasteaeda Kirju-Mirju tahab laps tulla, lapsevanem tahab oma last tuua ja kus õpetaja tahab töötada. Visiooni all mõistame koostööd kõikide huvigruppidega, et tagada laste mitmekülgne areng lapsesõbralikus kasvukeskkonnas.

 Lasteaia põhiväärtused

Lasteaia õppe- ja kasvatustegevust iseloomustavad järgmised väärtused:

1) hoolivus – hooliv suhtumine, vastastikune märkamine, hooliv suhtumine  loodusesse – elukeskkonna hoidmine, keskkonnahoidliku mõtteviisi kujundamine;

2) loovus – loova mõtlemise, ettevõtlikkuse ja initsiatiivi arendamine;

3) avatus – avatus uuendustele ja koostöövalmidus läbi jagatud vastutuse igal tasandil;

4) austus – austav suhtumine inimestesse ja inimsuhetesse;

5) rahvuslikkus – Eesti rahvakultuuri väärtustamine ja järjepidevuse kandmine;

6) sallivus – kultuuriliste ja arvamuste erisustega arvestamine;

7) tervislikkus – tervislike eluviiside, sealhulgas aktiivse liikumise väärtustamine;

8) turvalisus – turvalise ja õppimist, mängimist ning töötamist soodustava keskkonna tagamine. Lasteaiast lähevad kooli koostöö- ja vastutusvõimelised, üksteisest hoolivad õpihimulised lapsed, kellel on kujunenud säästva tarbimise ja tervisliku käitumise hoiakud.

Lisa kommentaar