Metoodikakeskus

Koolieelsete lasteasutuste eesti keele kui teise keele Metoodikakeskus

Metoodikakeskuse asukoht: Pärna 36 Kohtla-Järve Lasteaed Kirju-Mirju

Keskus on avatud : Esmaspäev, neljapäev kell 13.00 – 15.00

Keskuse koordinaator : Malle Trummar tel. 53076242 malle.trummar@mail.ee

                                    mallemk@online.ee

Metoodikakeskus tegutseb Kirju-Mirjus alates 2014. aastast. Metoodikakeskuse tegevust toetab Haridus- ja Teadusministeerium ning tööd koordineeris SA Innove. Alates 01.08.2020. aastast võttis lepingud üle ja koordineerib edasist tööd Haridus- ja Noorteamet.

Metoodikakeskuse tegevuse sihtgrupp:

Eesti keeles tegevusi läbi viivad rühmaõpetajad, keelekümblusrühmade õpetajad, eesti keele kui teise keele õpetajad, muusika- ja liikumisõpetajad, pilootprojekti „Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas” õpetajad.

Piirkonna (Ida-Virumaa) ja ka väljaspool piirkonda asuvate koolieelsete lasteasutuste õpetajad.

,,Mängutoa“ tegevustes saavad osaleda kõik piirkonna lasteaedade lapsed.

Metoodikakeskus….  pakub lasteasutuste õpetajatele koostöövõimalusi piirkonnas aktuaalsetel teemadel (üritused, koosolekud, näitused jms. teavitab koolieelseid lasteasutusi nõustamise ja koolituste võimalustest; korraldab praktilisi töötube, kus tutvustatakse uut metoodikat/materjale, töökogemusi, viib läbi näidistegevusi, valmistatakse ühiselt õppevahendeid ja materjale korraldab õppekäike teistesse lasteasutustesse jm. korraldab nõustamistegevust ja selgitab välja nõustamisvajadust toetamaks õpetajate professionaalset arengut (koostöös keelekümblusprogrammi nõustajate võrgustikuga) komplekteerib ja laenutab metoodilist kirjandust ja õppematerjale

Lisateavet leiab järgmistelt linkidelt:

https://www.innove.ee/oppevara-ja-metoodikad/keelekumblus/metoodikakeskused/

https://www.innove.ee/oppevara-ja-metoodikad/keelekumblus/haridusvaldkonna-noustamine/

.