Metoodikakeskus

Metoodikakeskus tegutseb Kirju-Mirjus alates 2014. aastast. Alates 2024.a septembrist toetab ja kordineerib  metoodikakeskuse tööd Haridus- ja Teadusministeerium.


Kirju-Mirju metoodikakeskuse avaüritus toimub 06.09.2024.a. Lisainfo Malle Trummar – malle.trummar@gmail.com.

Metoodikakeskuse tegevuse sihtgrupp:

Eesti keeles tegevusi läbi viivad Lääne- ja Ida-Virumaa eesti ja vene õppekeelega koolieelsete lasteasutuste õpetajad, kes õpetavad eesti keelt teise keelena või eesti keeles lapsi, kelle kodukeel ei ole eesti keel. Keskuse tegevustes võivad osaleda ka lasteasutuste õpetajad väljaspoolt teeninduspiirkonda. Aeg-ajalt kaasatakse teatud tegevustesse ja aruteludesse koolieelsete lasteasutuste direktorid, õppealajuhatajad, logopeedid, eripedagoogid, kohaliku omavalitsuse ametnikud, koolide juhid ning õpetajad ja koostööpartnerid.

,,Mängutoa“ tegevustes saavad osaleda kõikide lasteaedade lapsed.

Metoodikakeskus:

  • pakub lasteasutuste õpetajatele koostöövõimalusi piirkonnas aktuaalsetel teemadel (üritused, koosolekud, näitused jms);
  • teavitab koolieelseid lasteasutusi nõustamise ja koolituste võimalustest;
  • korraldab praktilisi töötube, kus tutvustatakse uut metoodikat/materjale, töökogemusi;
  • viib läbi näidistegevusi, valmistatakse ühiselt õppevahendeid ja materjale;
  • korraldab õppekäike teistesse lasteasutustesse;
  • korraldab nõustamistegevust ja selgitab välja nõustamisvajadust toetamaks õpetajate professionaalset arengut (koostöös keelekümblusprogrammi nõustajate võrgustikuga);
  • komplekteerib ja laenutab metoodilist kirjandust ja õppematerjale.

Lisateavet leiab järgmistelt linkidelt:

https://www.innove.ee/oppevara-ja-metoodikad/keelekumblus/metoodikakeskused/

https://www.innove.ee/oppevara-ja-metoodikad/keelekumblus/haridusvaldkonna-noustamine/

 

.